ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  ตั้งอยู่หมู่ 14 ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  36000 ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล1-ป.6 เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลบ้านเล่า   มีนักเรียน 170 คน ครู 12 คน  พนักงานบริการ 1 คน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
         

ภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน