ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์4 พ.ย. 2557 05:06โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์


ดร.สุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้คณะครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

โพสต์4 พ.ย. 2557 04:57โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงและร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี  2557  กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าและชาวหมู่บ้านเล่า    เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557
การเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์15 พ.ค. 2557 07:23โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เปิดเรียนประจำปีการศึกษา  2557  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557

การจัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน"

โพสต์15 พ.ค. 2557 07:19โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน"  ประจำปีการศึกษา  2557  วันที่  14-15  พฤษภาคม  พ.ศ.2557

การจัดงาน"80 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านเล่าวิทยาคาร"

โพสต์31 มี.ค. 2557 06:46โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน  ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันจัดงาน "80 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านเล่าวิทยาคาร" ขึ้นในวันที่  13  เมษายน  พ.ศ.  2557  โดยในภาคกลางวัน  มีกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา  การแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุและครูอาจารย์  ในภาคกลางคืน  มีกิจกรรมโฮมพาแลงและรำวงย้อนยุค

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โพสต์15 ก.พ. 2557 07:27โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  ประกาศรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557  ระดับก่อนประถมศึกษา  รับสมัครวันที่  27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2557  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  รับสมัครวันที่  6 - 10  มีนาคม พ.ศ. 2557

การสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2556

โพสต์15 ก.พ. 2557 07:17โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เป็นสนามสอบการประเมินผลระดับเขตพื้นที่่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา 2556  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ในวันที่  4 - 5  มีนาคม  พ.ศ.  2557

การสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2556

โพสต์15 ก.พ. 2557 07:14โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เป็นสนามสอบ NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2556  ในวันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556

โพสต์26 ม.ค. 2557 07:46โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร    เป็นสถานที่ดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา  2556  ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2557 
โดยมีโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพบ้านเล่านาเสียว  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรมนักเรียนชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2556

โพสต์23 ธ.ค. 2556 06:16โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว  จัดกิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม  นักเรียนชั้น ป. 4-6  ประจำปีการศึกษา  2556  วันที่  26-27  ธันวาคม  พ.ศ.  2556  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาสีนวล  ต.นาเสียว  อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ

1-10 of 12