ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

รหัส Smis 8 หลัก :

รหัส Obec 6 หลัก :

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระดับที่เปิดสอน :

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

1036100075

36010053

100075

บ้านเล่าวิทยาคาร

Banlaowittayakan

หมู่ที่ 14 บ้านบ้านเล่า

บ้านเล่า

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

36000

089-8481647

อนุบาล-ประถมศึกษา

16 สิงหาคม 2457

blw@chaiyaphum1.go.th

http://blw.chaiyaphum1.com

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

บ้านเล่า

8 กม.

9 กม.

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน